Infolinia:Warszawa (022) 651 78 48, Nowy Dwór Mazowiecki (022) 775 74 11

Obsługa dekodera telewizyjnego

Podłączenie dekodera ADB 2840

Instrukcje obsługi

Poniższe instrukcje przedstawiają procedury i zalecenia dotyczące ustawienia, instalacji, obsługi oraz rozwiązywania problemów z dekoderami telewizji cyfrowej.

Instrukcja dekodera telewizji cyfrowej ADB 2840 

Instrukcja dekodera telewizji cyfrowej HD XC1/HD XC2

Obsługa modemu

Witamy w świecie szybkiego dostępu do Internetu. Nowy, niezawodny Modem Kablowy WebSTARTM zapewnia niebywałe osiągi. Z nowym Modemem Kablowym WebSTAR z pewnością znacząco rośnie wydajność pracy oraz przyjemność korzystania z Internetu.

Poniższa instrukcja przedstawia procedury i zalecenia dotyczące ustawienia, instalacji, obsługi oraz rozwiązywania problemów z Modemem Kablowym WebSTAR.

Instrukcje obsługi

Instrukcja DPC 2100/EPC2100

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ABONENTA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

Administratorem danych osobowych jest: P.P.U.H. „KRAWARKON” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Burgaska 2/4, 02-758 Warszawa, dalej  zwany „ADO”.
Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, P.P.U.H. „KRAWARKON” Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Burgaska 2/4, 02-758 Warszawa lub mailowo iod@krawarkon.pl.

Dane osobowe będą  przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
ADO będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ADO lub odbiorców danych, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych,  podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu ADO na podstawie zawartej umowy, w szczególności będą to podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe, drukujące faktury, z którym ADO zawarł stosowne umowy.

ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas świadczenia usług telekomunikacyjnych, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z usługami, z których Pan/Pani korzysta oraz wynikający z przepisów prawa podatkowego.

Ma [Pani/Pan] prawo do:
– żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych,
– ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
– przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
– wpływu na zakres przetwarzanych danych transmisyjnych. [w przypadku abonentów telekomunikacyjnych]

Dane osobowe:
1) imiona i nazwisk;
2) imiona rodziców;
3) miejsce i data urodzenia;
4) adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania;
5) numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;
6) nazwa, seria i numer dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu;
7) zawarte w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec dostawcy publicznie dostępnych usług  telekomunikacyjnych wynikające z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, przetwarzane są na podstawie ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. ADO nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

ADO informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORESPONDENCJĄ E-MAIL

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); (Dz. Urz. UE L 119/1, L 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127/2 z 23.5.2918, str. 2), Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Krawarkon Sp z o.o. informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Krawarkon Sp z o.o., ul. Burgaska 2/4, 02-758 Warszawa, tel.: 22 651 78 48, e-mail: biuro.wawa@krawarkon.pl.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem Administratora Danych Osobowych (ADO) lub pod adresem poczty elektronicznej: iod@krawarkon.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
– prowadzenia korespondencji e-mailowej,
– wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez ADO lub odbiorców danych, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług oraz ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub ochronie przed roszczeniami.
4. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych na podstawie zawartej umowy.
5. ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia korespondencji a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń oraz przez czas wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych, cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach realizacji swoich praw można kontaktować się z ADO pod adresem wskazanym w ust. 1 powyżej.
8. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz w szczególności na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
9. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędna do prowadzenia korespondencji mailowej.
10. ADO nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. Nie stosuje również zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych

 

Zgoda abonenta usług telekomunikacyjnych na przetwarzanie danych osobowych [plik PDF]

Infolinia BOK
Warszawa
tel. (022) 651 78 48

 Napisz do nas

Infolinia BOK
Nowy Dwór Mazowiecki
tel. (022) 775 74 11

 Napisz do nas

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Krawarkon” Sp. z o.o., ul. Burgaska 2/4, 02-758 Warszawa, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000022515, Nip: 521-008-57-03, Regon: 002041635, Kapitał zakładowy 50 000 PLN w całości opłacony.

Krawarkon Sp. z o.o. © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.